Home  |  Support  |  Contact  |   Türkçe Total Visitors Since 1997:

KURAN-I KERİM DİNLE


 KURAN-I KERİM DİNLEYİN-OKUYUN 
• Arapça Yazılış ve
  Arapça Okunuşu
• Türkçe harfli Arapça Yazılış,
  Arapça Okunuşu.
• Diyanet Meali ve
  Arapça Okunuşu.
• Elmalılı H.Yazır Meali ve
  Türkçe Okunuşu.
• Suat Yıldırım Meali ve
  Türkçe Okunuşu


(CHINESE) QURAN
奉至仁至慈的真主之名
NO SURA NAME READ LISTEN DOWNLOAD RECOMMEND
1 開 端   
2 黃 牛   
3 儀 姆 蘭 的 家 屬   
4 婦 女   
5 筵 席   
6 牲 畜   
7 高 處   
8 戰 利 品   
9 懺 悔   
10 優 努 斯   
11 呼 德   
12 優 素 福   
13 雷 霆   
14 易 卜 拉 欣   
15 石 谷   
16 蜜 蜂   
17 夜 行   
18 山 洞   
19 麥 爾 彥   
20 塔 哈   
21 眾 先 知   
22 朝 覲   
23 信 士   
24 光 明   
25 準 則   
26 眾 詩 人   
27 螞 蟻   
28 故 事   
29 蜘 蛛   
30 羅 馬 人   
31 魯 格 曼   
32 叩 頭   
33 T同 盟 軍   
34 賽 伯 邑   
35 創 造 者   
36 雅 辛   
37 列 班 者   
38 薩 德   
39 隊 伍   
40 赦 宥 者   
41 奉 綏 來 特   
42 協 商   
43 金 飾   
44 煙 霧   
45 屈 膝   
46 沙 丘   
47 穆 罕 默 德   
48 勝 利   
49 寢 室   
50 戛 弗   
51 播 種 者   
52 山 岳   
53 星 宿   
54 月 亮   
55 至 仁 主   
56 大 事   
57   
58 辯 訴 者   
59 放 逐   
60 受 考 驗 的 婦 人   
61 列 陣   
62 聚 禮   
63 偽 信 者   
64 相 欺   
65 離 婚   
66 禁 戒   
67 國 權   
68   
69 真 災   
70 天 梯   
71 努 哈   
72 精 靈   
73 披 衣 的 人   
74 蓋 被 的 人   
75 復 活   
76   
77 天 使   
78 消 息   
79 急 掣 的   
80 皺 眉   
81 黯 黮   
82 破 裂   
83 稱 量 不 公   
84 綻 裂   
85 十 二 宮   
86 啟 明 星   
87 至 尊   
88 大 災   
89 黎 明   
90 地 方   
91 太 陽   
92 黑 夜   
93 上 午   
94 開 拓   
95 無 花 果   
96 血 塊   
97 高 貴   
98 明 証   
99 地 震   
100 奔 馳 的 馬 隊   
101 大 難   
102 競 賽 富 庶   
103 時 光   
104 誹 謗 者   
105   
106 古 來 氏   
107 什 物   
108 多 福   
109 不 信 道 的 人 們   
110 援 助   
111 火 焰   
112 忠 誠   
113 曙 光   
114 世 人   

© Copyright 1997 - 2007 TheHolyQuran.org. TheHolyQuran.org is a subsidiary of İnternet Holding A.Ş.
eXTReMe Tracker