Home  |  Support  |  Contact  |   Türkçe Total Visitors Since 1997:

KURAN-I KERİM DİNLE


 KURAN-I KERİM DİNLEYİN-OKUYUN 
• Arapça Yazılış ve
  Arapça Okunuşu
• Türkçe harfli Arapça Yazılış,
  Arapça Okunuşu.
• Diyanet Meali ve
  Arapça Okunuşu.
• Elmalılı H.Yazır Meali ve
  Türkçe Okunuşu.
• Suat Yıldırım Meali ve
  Türkçe Okunuşu


(INDONESIAN) QURAN
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
NO SURA NAME READ LISTEN DOWNLOAD RECOMMEND
1 AL-FAATIHAH   
2 AL-BAQARAH   
3 AL AALI-IMRAN   
4 AN-NISAA'   
5 AL-MAAIDAH   
6 AL-AN'AAM   
7 AL-A'RAAF   
8 AL-A'RAAF   
9 AT-TAUBAH   
10 YUNUS   
11 HUD   
12 YUSUF   
13 AR-RA'D   
14 BRAHM   
15 AL-HIJR   
16 AL-NAHL   
17 AL-ISRAA'   
18 AL-KAHFI   
19 MARYAM   
20 TAHA   
21 AL-ANBIYAA'   
22 AL-HAJJ   
23 AL-MU'MINUUN   
24 AN-NUUR   
25 AL-FURQAAN   
26 ASY-SYU'ARAA   
27 AN-NAML   
28 AL-QASAS   
29 AL-'ANKABUUT   
30 AR-RUUM   
31 LUQMAN   
32 AS-SAJDAH   
33 AL-AHZAAB   
34 SABA   
35 FAATIR   
36 YAA SIIN   
37 AS-SAAFFAAT   
38 SAAD   
39 AZ-ZUMAR   
40 GHAAFIR   
41 FUSSILAT   
42 ASY-SYUURA   
43 AZ-ZUKHRUF   
44 AD-DUKHAAN   
45 AL-JAATHIYAH   
46 AL-AHQAAF   
47 MUHAMMAD   
48 AL-FATH   
49 AL-HUJURAAT   
50 QAAF   
51 AZ-ZAARIYAAT   
52 AT-TUUR   
53 AN-NAJM   
54 AL-QAMAR   
55 AR-RAHMAAN   
56 AL-WAAQI'AH   
57 AL-HADIID   
58 AL-MUJAADALAH   
59 AL-HASYR   
60 AL-MUMTAHANAH   
61 AS-SAFF   
62 AL-JUMU'AH   
63 AL-MUNAAFIQUUN   
64 AT-TAGHAABUN   
65 AT-TALAAQ   
66 AT-TAHRIIM   
67 AL-MULK   
68 AL-QALAM   
69 AL-HAAQQAH   
70 AL-MA'AARIJ   
71 NUH   
72 AL-JINN   
73 AL-MUZZAMMIL   
74 AL-MUDDATHTHIR   
75 AL-QIAAMAH   
76 AL-INSAAN   
77 AL-MURSALAAT   
78 AN-NABA'   
79 AN-NAAZI'AAT   
80 'ABASA   
81 AT-TAKWIIR   
82 AL-INFITAAR   
83 AL-MUTAFFIFIIN   
84 AL-INSYIQAAQ   
85 AL-BURUUJ   
86 AT-TAARIQ   
87 AL-A'LAA   
88 AL-GHAASYIYAH   
89 AL-FAJR   
90 AL-BALAD   
91 ASY-SYAMS   
92 AL-LAIL   
93 ADH-DHUHA   
94 ASY-SYARH   
95 AT-TIIN   
96 AL-'ALAQ   
97 AL-QADR   
98 AL-BAYYINAH   
99 AZ-ZALZALAH   
100 AL-'AADIYAAT   
101 AL-QAARI'AH   
102 AT-TAKAATHUR   
103 AL-'ASR   
104 AL-HUMAZAH   
105 AL-FIIL   
106 QARISY   
107 AL-MAA'UUN   
108 AL-KAUTHAR   
109 AL-KAAFIRUUN   
110 AN-NASR   
111 AL-MASAD   
112 AL-IKHLAAS   
113 AL-FALAQ   
114 AN-NAAS   

© Copyright 1997 - 2007 TheHolyQuran.org. TheHolyQuran.org is a subsidiary of İnternet Holding A.Ş.
eXTReMe Tracker