Home  |  Support  |  Contact  |   Türkçe Total Visitors Since 1997:

KURAN-I KERİM DİNLE


 KURAN-I KERİM DİNLEYİN-OKUYUN 
• Arapça Yazılış ve
  Arapça Okunuşu
• Türkçe harfli Arapça Yazılış,
  Arapça Okunuşu.
• Diyanet Meali ve
  Arapça Okunuşu.
• Elmalılı H.Yazır Meali ve
  Türkçe Okunuşu.
• Suat Yıldırım Meali ve
  Türkçe Okunuşu


(AZERBAIJANI) QURAN
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
NO SURA NAME READ LISTEN DOWNLOAD RECOMMEND
1 əl-Fatihə   
2 əl-Bəqərə   
3 Ali-İmran   
4 ən-Nisa   
5 əl-Maidə   
6 əl-Ən’am   
7 əl-Ə’raf   
8 əl-Ənfal   
9 ət-Tovbə   
10 Yunus   
11 Hud   
12 Yusuf   
13 ər-Rə’d   
14 İbrahim   
15 ər-Hicr   
16 ən-Nəhl   
17 əl-İsra   
18 ər-Kəhf   
19 Məryəm   
20 Taha   
21 əl-Ənbiya   
22 əl-Həcc   
23 əl-Mu’minun ( Mö’minlər ) surəsi   
24 ən-Nur   
25 əl-Furqan   
26 əş-Şüəra   
27 ən-Nəml   
28 əl-Qəsəs   
29 əl-Ənkəbut   
30 ər-Rum   
31 Loğman   
32 əs-Səcdə   
33 əl-Əhzab   
34 Səba surəsi   
35 Fatir   
36 Yasin surəsi   
37 əs-Saffat   
38 Sad surəsi   
39 əz-Zumər   
40 əl-Mu’min   
41 Fussilət   
42 əş-Şura   
43 əz-Zuxruf   
44 əd-Duxan   
45 əl-Casiyə   
46 əl-Əhqaf   
47 Muhəmməd surəsi   
48 əl-Fəth   
49 əl-Hucurat   
50 Qaf surəsi   
51 əz-Zariyat   
52 ət-Tur   
53 ən-Nəcm   
54 əl-Qəmər   
55 ər-Rəhman   
56 əl-Vaqiə   
57 əl-Hədid   
58 əl-Mücadələ   
59 əl-Həşr   
60 əl-Mumtəhinə   
61 əs-Saff   
62 əl-Cumuə   
63 əl-Munafiqun   
64 ət-Təğabun   
65 ət-Talaq   
66 ət-Təhrim   
67 əl-Mulk   
68 Nun və ya əl-Qələm   
69 əl-Haqqə   
70 əl-Məaric   
71 Nuh   
72 əl-Cinn   
73 əl-Muzzəmmil   
74 əl-Muddəssir   
75 əl-Qiyamə   
76 əl-İnsan və ya əd-Dəhr   
77 əl-Mursəlat   
78 ən-Nəbə’   
79 ən-Naziat   
80 Əbəsə   
81 ət-Təkvir   
82 əl-İnfitar   
83 əl-Mutəffifin   
84 əl-İnşiqaq   
85 əl-Buruc   
86 ət-Tariq   
87 əl-Ə’la   
88 əl-Ğaşiyə   
89 əl-Fəcr   
90 əl-Bələd   
91 əş-Şəms   
92 əl-Leyl   
93 əz-Zuha   
94 əl-İnşirah   
95 ət-Tin   
96 əl-Ələq   
97 əl-Qədr   
98 əl-Bəyyinə   
99 əz-Zilzal   
100 əl-Adiyat   
101 əz-Qariə   
102 ət-Təkasur   
103 əl-Əsr   
104 əl-Huməzə   
105 əl-Fil   
106 əl-Qüreyş   
107 əl-Maun   
108 əl-Kovsər   
109 əl-Kafirun   
110 ən-Nəsr   
111 Əbu-Ləhəb   
112 əl-İxlas   
113 əl-Fələq   
114 ən-Nas   

© Copyright 1997 - 2007 TheHolyQuran.org. TheHolyQuran.org is a subsidiary of İnternet Holding A.Ş.
eXTReMe Tracker